Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Chuyên đề toán tính tuổi

                                       CHUYÊN ĐỀ TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

 

I.Kiến thức cần ghi nhớ :

- Các bài toán về tính tuổi thuộc dạng toán có lời văn điển hình: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó.

- Đối với dạng toán này ta thường dùng PP chia tỉ lệ để giải , trong đó dùng sơ đồ đoạn thẳng để biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng tuổi trong từng thời kỳ ( trước đây, hiện nay, sau này).

- Ta luôn nhớ cứ mỗi năm người này tăng một tuổi thì người kia cũng tăng một  tuổi nên hiệu số tuổi của hai người không thay đổi theo thời gian.

- Trong các bài toán tuổi ta thường gặp các đại lượng sau :

+ Tuổi của A và B.

+ Tổng số tuổi của A  và B.

+ Hiệu số tuổi của A và B.

+ Tỉ số tuổi của A và B.                               

+ Các thời điểm tính tuổi của A và B ( trước đây, hiện nay, sau này ).

II. Các dạng bài toán về tính tuổi:

Dạng 1 : Cho biết Hiệu và Tỉ số tuổi của hai người :

Loại 1 : Cho biết hiệu số tuổi của hai người:  

VD1:Tuôỉ cha hơn tuổi con là 36 tuổi, tuổi con bằng   tuổi cha .Tính tuổi của mỗi người ?

Bài giải:         ? tuổi

Tuổi con                      36 tuổi.                                          

Tuổi cha                                                           

                                    ? tuổi

Tuổi của con là:          36 : ( 7 - 1 ) x 1 = 6 ( tuổi).

Tuổi của cha là:           6 x 7 = 42 ( tuổi ).

Đáp số :                          Con : 6 tuổi .   Bố  : 42 tuổi .

VD2: Cha hơn con 30 tuổi .Sau 4 năm nữa  thì tuổi cha gấp 4 lần tuổi con hiện nay. Tính tuổi hiện nay của mỗi người ?

Bài giải: Cha hơn con luôn luôn là 30 tuổi. Hiệu số tuổi của hai cha con là không thay đổi, ta có sơ đồ biểu thị mối quan hệ về tuổi của hai cha con khi tuổi cha gấp 4 lần tuổi con là :

                                        30 tuổi

Tuổi cha:

                                    ? tuổi

Tuổi con :

                         ? tuổi

Tuổi của con khi cha gấp 4 lần tuổi con là : 30 : ( 4 - 1 ) x 1 = 10 (tuổi ).

Tuổi của con hiện nay : 10 - 4 = 6 (tuổi ).

Tuổi của cha hiện nay là : 6 + 30 = 36 ( tuổi ).

Đáp số : con : 6 tuổi, cha : 36 tuổi .

VD3: Cách đây 5 năm con lên 5 tuổi và tuổi mẹ lúc đó gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi con bằng  lần tuổi mẹ ?

Bài giải.

Hiệu số tuổi của hai mẹ con là: 5 x 7 - 5 = 30 ( tuổi ).

Ta có sơ đồ biểu thị mối quan hệ về tuổi của hai mẹ con khi tuổi con bằng 1/2 lần tuổi mẹ là :

Tuổi con :

                                  ? tuổi         30 tuổi

Tuổi mẹ :

                                            ? tuổi

Tuổi con  khi tuổi con bằng lần tuổi  mẹ là : 30 : 1 x 1 = 30 (tuổi )

Tuổi con hiện nay là: 5 + 5 = 10 ( tuổi ).

Thời gian từ nay cho đến khi tuổi con bằng  lần tuổi mẹ là: 30 - 10 = 20 ( năm ).

Đáp số : 20 năm .

VD 4: Tuổi cháu kém tuổi chú là 30 tuổi. Tuổi cháu bao nhiêu ngày thì tuổi chú bấy nhiêu tuần .Tính tuổi của mỗi người ?

Bài giải

            Tuổi cháu bao nhiêu ngày thì tuổi chú bấy nhiêu tuần,như vậy tuổi chú gấp 7 lần tuổi cháu hay tuổi cháu bằng  tuổi chú.

            - Ta có sơ đồ biểu thị mối quan hệ về tuổi chú và cháu là:

                            ? tuổi

Tuổi cháu :

                                                30 tuổi

Tuổi chú:

                                                     ? tuổi

Tuổi của cháu là: 30 : ( 7 - 1 ) x 1 = 5 ( tuổi ).

Tuổi của chú là: 5 x 7 = 35 ( tuổi ) .

Đáp số: cháu: 5 tuổi, chú: 35 tuổi.

VD 5: Tuổi ông hơn tuổi cháu là 66 tuổi,biết rằng tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy nhiêu tháng. Tính tuổi của mỗi người ?

Bài giải:

Tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy  nhiêu tháng như vậy tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu , ta có sơ đồ biểu thị tuổi của hai ông cháu là:

 

                                                                 ? tuổi

Tuổi ông:

Tuổi cháu:                                    ? tuổi                    66 tuổi

Tuổi của cháu là : 66: ( 12 - 1 ) x 1 = 6 (tuổi ).

Tuổi của ông là : 6 + 66 = 72 ( tuổi ).

Đáp số : cháu: 6 tuổi, Ông: 72 tuổi.

* Một số bài tập áp dụng .

1. Cha hơn con 36 tuổi . tìm tuổi của mỗi người ? Biết 5 năm trước đây tuổi cha gấp 5 lần tuổi con.

2. Tuổi con bằng   lần tuổi mẹ . Mẹ hơn con 28 tuổi. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi ?

3. Năm nay con 11 tuổi . Mẹ hơn con 24 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con ?

4 . Năm nay chú hơn cháu 24 tuổi.Hỏi 10 năm nữa cháu kém chú bao nhiêu tuổi ?

5. Năm nay chú hơn tổng số tuổi của hai cháu là 21 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tổng số tuổi của hai cháu bằng tuổi chú ?

Loại 2. Phải giải một bài toán phụ để tìm hiệu số tuổi của hai người :

Bài toán phải giải qua một bài toán trung gian để tìm hiệu số tuổi của hai người mới đưa về dạng  tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

VD1: Cách đây hai năm tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Hãy tính tuổi của mỗi người khi tuổi cha gấp 3 lần tuổi con ( Biết tổng số tuổi của hai cha con lúc cách đây 2 năm là 50 tuổi.)

Bài giải :

Ta có sơ đồ biểu thị tuổi cha và tuổi con cách đây 2 năm :

 

Tuổi cha:

                                                                       50 tuổi

Tuổi con:

Tuổi con cách đây 2 năm là : 50 : ( 4 + 1) = 10 ( tuổi )

Cha hơn con số tuổi là : 10  ( 4 – 1 ) = 30 ( tuổi )

Vì hiệu số tuổi của cha con không thay đổi theo thời gian nên ta có sơ đồ biểu thị  về tuổi cha và tuổi con khi tuổi cha gấp ba lần tuổi con:

 
   

 

 

 Tuổi cha

                                        30 tuổi    

                            ? tuổi     

Tuổi con:

Tuổi con khi tuổi cha gấp ba lần tuổi con là: 30 : ( 3 - 1 ) x 1 = 15 ( tuổi ).

Tuổi của cha  lúc bấy giờ là : 15 x 3 = 45 ( tuổi )

Đáp số : cha  : 45 tuổi, con : 15 tuổi.

Ví dụ 2: Cách đây 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai mẹ con lúc đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Bài giải : Ta có sơ đồ biểu thị tuổi mẹ và tuổi con cách đây 8 năm :

Tuổi mẹ:                                                                                                

Tuổi con:                                                                                                         32 tuổi

Tuổi con cách đây 8 năm là : 32 : ( 7 + 1 ) = 4 ( tuổi )

Mẹ hơn con số tuổi là : 4 ( 7 -1 ) = 24 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :  4 + 8 = 12 ( tuổi )

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian nên ta có sơ đồ biểu thị tuổi mẹ và tuổi con khi tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con là :

Tuổi mẹ:

Tuổi con:                        24T

Tuổi con khi tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con là : 24 : ( 2 -1 ) = 24 ( tuổi )

Thời gian từ nay cho đến khi tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con là : 24 – 12 = 12 ( năm )

Đáp số : 12 năm         

Bài tập áp dụng:

1. Anh hơn em 6 tuổi.Hỏi cách đây mấy năm tuổi anh gấp 3 lần tuổi em ? Biết năm nay anh 8 tuổi.

2.

a . Năm nay mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là 25 tuổi . Hỏi sau 20 năm thì mẹ hơn con bao nhiêu tuổi ?

b. Năm nay mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là 23 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ bằng số tuổi của hai con.

3. Năm nay tuổi con bằng  lần tuổi mẹ . Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì  tuổi con bằng  lần tuổi mẹ.Biết mẹ hơn con 21 tuổi.

4. Tuổi con năm nay bằng  tuổi cha.Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi con bằng  tuổi cha ? Biết rằng khi đó cha hơn con 30 tuổi.

Loại 3: Cho biết tỉ số tuổi của hai người ở hai thời điểm khác nhau:

VD1 : Năm nay chị 21 tuổi .Trước đây khi tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì tuổi em bằng  lần tuổi chị. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi. ?

Bài giải:

Theo bài ra ta có sơ đồ biểu thị mối quan hệ  về tuổi  của hai chị em là :

 

Trước đây : tuổi em:

                  Tuổi chị :

                                                       ? tuổi

Hiện nay : tuổi em :

               

                 Tuổi chị :

                                                                 21 tuổi

Tuổi của em hiện nay là: 21 : 7 x 5 = 15 ( tuổi .)

Đáp số :  em : 15 tuổi .

               *  Học sinh có thể làm cách khác

               * Lưu ý: Hiệu số tuổi của hai chị em là không đổi, trước đây tuổi chị hơn tuổi em là 2 phần  thì hiện nay cũng vậy. Ta có sơ đồ biểu thị tuổi của hai chị em như trên.

VD2: Hai năm trước,tuổi hai chú cháu cộng lại bằng 24 tuổi.  Khi đó tuổi cháu có bao nhiêu ngày thì tuổi chú có bấy nhiêu tuần. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi chú gấp 3 lần tuổi cháu?

Bài giải:

               Tuổi chú bao nhiêu ngày thì tuổi cháu bấy nhiêu tuần như vậy tuổi của cháu bằng lần tuổi chú. Ta có sơ đò biểu thị mối quan hệ về tuổi của hai chú cháu 2 năm trước là:

                                                ? tuổi

Tuổi chú :

                      ? tuổi                                                                     24 tuổi

Tuổi cháu

Tuổi của cháu hai năm trước đây là. 24 : ( 7 + 1 ) = 3 ( tuổi ).

Tuổi cháu hiện nay là: 3 + 2 = 5 ( tuổi ).

Hiệu số tuổi của hai người là: 3 x  ( 7 – 1 ) = 18 ( tuổi ).

Ta có sơ đồ biểu thị về mối quan hệ về tuổi  của hai chú cháu  khi tuổi chú gấp 3 lần tuổi cháu là:

                                       ? tuổi

Tuổi chú :

                                ? tuổi       18 tuổi

Tuổi cháu:

Số tuổi của cháu ở thời điểm chú gấp 3 lần tuổi cháu là: 18 : (  3 – 1 ) = 9 ( tuổi ).

Thời gian từ nay cho đến khi tuổi chú gấp 3 lần tuổi cháu là: 9 – 5 = 4 ( tuổi ).

Đáp số : 4 năm .

VD3: Tuổi Lan hai năm nữa sẽ gấp hai lần tuổi Lan cách đây hai năm. Tuổi Hoa 3 năm nữa sẽ gấp 3 lần  tuổi Hoa cách đây 3 năm . Hỏi tuổi của mỗi người ?

Bài giải :

Từ hai năm trước đến hai năm sau là 4 năm.Tuổi Lan được biểu diễn bằng sơ đồ sau:

Cách đây 2 năm: tuổi Lan:

 

Hai năm nữa: tuổi Lan:

                                                                      4 năm

Tuổi của Lan cách đây 2 năm là :  4 : ( 2 – 1 ) x 1 = 4  ( tuổi ) .

Tuổi hiện nay của Lan là : 4 + 2 = 6 ( tuổi ) .

Từ 3 năm trước đây đến 3 năm sau này là: 3 + 3 = 6 ( năm )

Tuổi của Hoa được biểu thị bằng sơ đồ sau:

Cách đây 3 năm trước: tuổi Hoa:

 

                Ba năm nữa: tuổi Hoa:

                                                                                         6 năm

                                                                                  

Tuổi của Hoa trước đây 3 năm là:  6 : ( 3 – 1 ) = 3 ( tuổi ) .

Tuổi của Hoa hiện nay là: 3 + 3 = 6 ( tuổi ) .

Đáp số: Hiện nay: Lan: 6 tuổi ; Hoa: 6 tuổi .

VD4: Năm nay cha 41 tuổi, con 9 tuổi. Hỏi:

         a. Mấy năm nữa tuổi cha  gấp 5 lần tuổi con ?

         b. Mấy năm nữa tuổi cha gấp 3 lần tuổi con ?

         c.  Có khi nào tuổi cha gấp 4 lần tuổi con không ?

Bài giải:

               Mỗi năm mỗi người tăng thêm một tuổi nên hiệu số tuổi của hai cha con là không thay đỏi và là :  41 – 9 = 32 ( tuổi ) .

               Khi tuổi cha gấp 5 lần tuổi con thì cha vẫn hơn con 32 tuổi ,ta có sơ đồ sau:

 

Tuổi cha :

                                                      32 tuổi

Tuổi con :

Tuổi của con khi cha  gấp 5 lần tuổi con là: 32 : ( 5 – 1 )  x 1 = 8 ( tuổi ).

Thời gian để tuổi cha gấp 5 lần tuổi con là: 9 – 8 = 1 ( năm ).

Cách đây 1 năm thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con.

b. Khi tuổi cha gấp 3 lần tuổi con thì hiệu số tuổi của hai cha con vẫn là 32 tuổi ,ta có sơ đồ sau:

Tuổi cha :

                                           32 tuổi

Tuổi con:

Tuổi của con khi cha gấp 3 lần tuổi con là: 32 : ( 3 – 1 ) x 1 = 16 ( tuổi ) .

Số năm sau để tuổi cha gấp 3 lần tuổi con là: 16 – 9 = 7 ( năm ).

Sau 7 năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con.

c. Khi tuổi cha gấp 4 lần tuổi con thì hiệu số tuổi của hai cha con là không đổi và vẫn bằng 32 tuổi , ta có sơ đồ sau :

       Tuổi cha :

                                                 32 tuổi

       Tuổi con:

- Ta nhận thấy 32 không chia hết  cho 3 nên  không khi nào tuổi cha gấp 4 lần tuổi con.

 Đáp số :    a) Trước đây 1 năm                                  b) Sau đây 7 năm .

                  c) Không khi nào tuổi cha gấp 4 lần tuổi con .

Bài tập áp dụng:

1. Hiện nay anh 37 tuổi. năm mà tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì lúc đó tuổi của người em bằng lần tuổi của người anh . Hỏi hiện nay em bao nhiêu tuổi?

2. Trước đây khi tuổi chị bằng tuổi em hiện nay, thì tuổi em bằng  lần tuổi chị. tổng số tuổi hiện nay của hai chị em là 42 tuổi. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?

3. Anh hơn em 8 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

4. Năm nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa tuổi cha gấp đôi tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Dạng 2:  Cho tổng và tỉ  số tuổi của hai người:

Ví dụ 1:Tuổi của hai anh em tổng cộng là 44 tuổi . Tuổi anh bằng  lần tuổi em . Tính tuổi của mỗi người?

Bài giải:  Ta có sơ đồ biểu thị mối quan hệ vể tuổi của hai anh em :

                                     ? tuổi

Tuổi anh :

                                    ? tuổi                                     44 tuổi

Tuổi em :

 

Tuổi của em là : 44 : ( 6 + 5 ) x 5 = 20 (tuổi ).

Tuổi anh là : 44 - 20 = 24 ( tuổi ).

Đáp số : em: 20 tuổi , Anh : 24 tuổi .

VD2 : Tuổi mẹ gấp ba lần tuổi Lan. Tuổi Lan gấp ba lần tuổi em Lan . Tuổi mẹ Lan và tuổi em Lan cộng lại được 40 tuổi . Hãy tính tuổi mỗi người  ?

Bài giải:

                                                   ? tuổi

Tuổi mẹ Lan:                                                                         

                         ? tuổi                                                                           40 tuổi

Tuổi em Lan  :

                                  ? tuổi

Tuổi  Lan:

Tuổi của em Lan là: 40 : ( 9 + 1 ) x 1 = 4 ( tuổi ).

Tuổi của lan là : 4 x 3 = 12 ( tuổi .)

Tuổi của mẹ Lan là : 12 x 3 = 36 (tuổi .)

Đáp số : Em Lan : 4 tuổi , Lan : 12 tuổi, Mẹ Lan : 36 tuổi .

VD 3: Hiện nay mẹ 36 tuổi , con trai 10 tuổi , con gái 5 tuổi  .Hỏi mấy năm sau thì tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của 2 con. Năm đó mẹ bao nhiêu tuổi ?

Bài giải:

Tuổi của mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là : 36 - ( 10 + 5 ) = 21 (tuổi ).

Mỗi năm ,mỗi người tăng thêm một tuổi.Do vậy một năm mẹ thêm 1 tuổi hai con thêm  1+ 1 = 2 ( tuổi ). Sau 1 năm tuổi hai con  hơn tuổi của mẹ là : 2 - 1 = 1 ( tuổi ).

Muốn cho tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của hai con thì phải mất số năm là: 21 : 1  = 21 ( năm ) .

Tuổi của mẹ lúc đó là : 36 + 21 = 57 ( tuổi ).

Đáp số : Sau 21 năm tuổi mẹ là 57 tuổi

VD 4: Tổng số tuổi của ba cha con là 54 tuổi. Tuổi người anh gấp đôi tuổi người em, tuổi người cha gáp đôi tổng số tuổi của  hai người con. Tính tuổi mỗi người?

Bài giải :

Vì tuổi cha gấp đôi tổng  số tuổi của hai con

Ta có sơ đồ biểu thị mối quan hệ về tuổi của ba cha con là:

                                 ? tuổi

Tuổi cha:

                              ? tuổi                      54 tuổi

Tuổi 2 con:

Số  tuổi  của hai anh em là : 54 : ( 2 + 1 ) x 1 = 18 ( tuổi ).

Số tuổi  của người cha là : 18 x 2 = 36 ( tuổi ).

Ta có sơ đồ biểu thị

Do số tuổi của anh gấp đôi số tuổi của em,ta có sơ đồ  biểu  thị  mối quan hệ về tuổi của hai anh em là :

Số tuổi của anh :

 

số tuổi của em                                18 tuổi

 

Số tuổi Số tuổi của em là : 18 : ( 2 + 1 ) x 1 =  6 ( tuổi ) .

Số tuổi của anh là :6 x 2 = 12 ( tuổi ) .

Đáp số : Em 6 tuổi ; anh 12 tuổi ; bố 36 tuổi .

VD 5: Một gia đình có 4 người : cha mẹ và hai con .Cha hơn mẹ hai tuổi, tuổi mẹ gấp hai lần tổng số tuổi cua hai con .Tuổi em bằng  lần tuổi chị .Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi ? Biết rằng sau 2 năm nữa thì tổng số tuổi của 4 người là một số nhỏ nhất có 3 chữ số 

Bài giải :

Vì sau 2 năm nữa tổng số tuổi của 4 người là số nhỏ nhất có 3 chữ số,mà số nhỏ nhất có 3 chữ số là 100 như vậy sau 2 năm nữa tổng số tuổi của 4 người là 100 tuổi.

              Mỗi năm mỗi người tăng thêm một tuổi.Do đó sau 2 năm số tuổi của 4 người tăng thêm là : 2 x 4 = 8 ( Tuổi ) .

              Tổng số tuổi của 4 người hiện nay là: 100 – 8 = 92 ( Tuổi ).

              Ta có sơ đồ biểu thị mối quan hệ về tuổi của 4 người như sau:

 

                   

                    ? tuổi

Tuổi em:

                       ? tuổi

Tuổi chị :

                                                        ? tuổi                                                       92 tuổi

Tuổi mẹ :

                                                         

                                                ? tuổi

Tuổi cha

                                                                                                           2 tuổi.

               Nhìn vào sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau của 4 người so với tuổi của em là:               4 + 5 + 18 + 18 = 45 (phần tuổi của em và 2 tuổi ).

              Số tuổi của em là:  ( 92 – 2 ) : 45 x 4 = 8 ( tuổi ).

              Số tuổi của chị là:             8 : 4 X 5 = 10 ( tuổi ) .

             Số tuổi của mẹ là:              ( 10 + 8 ) x 2 = 36 ( tuổi ) .

             Số tuổi của bố là:                 36 + 2 = 38 ( tuổi ) .

                                                                        Đáp số: em : 8 tuổi;

                                                                                    Chị : 10 tuổi;

                                                                                    Mẹ : 36 tuổi ;

                                                                                   Cha : 38 tuổi .

 

VD6:Tuổi của em hiện nay gấp 3 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay. dến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của hai anh em lúc đó là 24 tuổi. Hỏi năm nay mỗi người bao nhiêu tuổi ?

Bài giải:

         Ta có sơ đồ biểu thị về tuổi của hai anh em là :

Trước đây: tuổi em:

 

                  Tuổi anh:

                                                ? tuổi

Hiện nay: tuổi em:

                                                             ? tuổi

               Tuổi anh:

 

Sau này: tuổi em:

                                                                                                                        24  tuổi                                                                                                                                             

Tuổi anh:

Tuổi của em hiện nay là : 24 : ( 5 + 7 ) x 3 = 6 (tuổi).

Tuổi của anh hiện nay là : 24 : ( 5 + 7 ) x 5 = 10 (tuổi )

Đáp số :  em :6 tuổi ; Anh : 10 tuổi>

Ví dụ 7: Khi tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì tuổi chị nhiều hơn 3 lần tuổi em là tuổi. Đến khi chị 34 tuổi thì tuổi em bằng tuổi chị hiện nay. Tính xem hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?

 Bài giải:

               - Theo bài ra ta có  sơ đồ biểu thị mối quan hệ về tuổi của 2 chị em là:

 

- Trước đây: Tuổi em :                                   

                    Tuổi chị:                                                  2t

                                                   ?tuổi             2 t

Hiện nay: Tuổi em:                                                             

 Tuổi chị                                                          2t                       2t                      

                                                                       ? tuổi

                                                                    

- Sau này:    Tuổi em:                                                  2t                             2t

                                                                                                                      

Tuổi chị                                                           2t                       2t                                          2t

                                                                               34 tuổi    

 

Khi mà tuổi em bằng tuổi chị hiện nay thì tuổi của chị là 34 tuổi. Do vậy 34 tuổi chính là số tuổi của 7 phần tuổi của em trước đây  và 2 + 2 + 2 = 6 ( tuổi ).

Số tuổi của em trước đây là :  ( 34 – 6) : 7 = 4 ( tuổi ) .

Số tuổi của em hiện nay là :  4 x 3 + 2 = 14 ( tuổi ) .

Số tuổi của chị hiện nay là :  4 x 5 + 2 + 2 = 24 ( tuổi ) .

Đáp số: em : 14 tuổi ; Anh : 24 tuổi

VD 8: Khi tuổi cô bằng tuổi cháu hiện nay thì tuổi cô hơn 3 lần tuổi cháu là 2 tuổi. Đến khi tuổi cháu bằng tuổi cô hiện nay thì tổng số tuổi của hai cô cháu bằng 82 tuổi. Tính xem mỗi người bao nhiêu tuổi ?

Bài giải:

Theo bài ra  ta biểu thị mối quan hệ về tuổi của hai cô cháu là:

 

Trước đây: tuổi cháu :

                                                                      2 tuổi

                     Tuổi cô:

                                                                      2 tuổi

Hiện nay:  tuổi cháu :

                                                   ? tuổi           2 tuổi                2 tuổi

 Tuổi cô :

                                                                 ? tuổi            

Sau này :  tuổi cháu :                                     2t                        2t

                                                                      2tuổi                  2tuổi                 2 tuổi

             Tuổi cô:

 

Nhìn vào sơ đồ ta thấy 82 tuổi bao gồm có 5 + 7 = 12 lần tuổi cháu  trước đây và

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 ( tuổi ) .

Một lần tuổi cháu trước đây có số tuổi là : ( 82 – 10 ) : 12 = 6 ( tuổi ).

Số tuổi cháu hiện nay là: 6 x 3 + 2 = 20 ( tuổi ) .

Số tuổi của cô hiện naylà: 6 x 5 + 2 + 2 = 34 ( tuổi ).

Đáp số: Cháu : 20 tuổi ; Cô: 34 tuổi .

 

Bài tập áp dụng:

1. Tuổi cha gâp 4 lần tuổi con. Tổng số tuổi của 2 người là 50 tuổi . Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con ?

2. Tổng số tuổi của hai  anh em là 25 . Nếu anh bớt đi 3 tuổi và em tăng thêm 2 tuổi thì tuổi hai anh em  bằng nhau. Tính tuổi của mỗi người ?

3. Tuổi bà gấp đôi tuổi mẹ .Tuổi con bằng  tuổi mẹ .Tổng số tuổi mẹ và con là 36 tuổi . Tính tuổi của mỗi người ?             

4. Tuổi bố gấp 3 lần tuổi con.Tuổi em bằng  tuổi anh . Tuổi bố và tuổi anh cộng lại được 42 tuổi . Tính tuổi của mỗi người ?

5. Tổng số tuổi của hai cha con là 64 tuổi.  tuổi cha kém 3 lần tuổi con  là 4 tuổi . Tính tuổi của mỗi người ?

6. Tổng số tuổi của ông,của bố và của Tuấn là 120 tuổi .Tuổi  Tuấn có bao nhiêu ngày thì tuổi bố có bấy nhiêu tuần. Tuổi Tuấn có bao nhiêu tháng thì tuổi ông có bấy nhiêu năm . Hỏi mỗi người có bao nhiêu tuổi ?

7. Tổng só tuổi của ông  và bố của Tuấn là 100  tuổi .Tổng số tuổi và của Tuấn là 70 tuổi. Biết tuổi Tuấn bằng  tuổi bố Tuấn. Tính tuổi của mỗi người ?

8. Hiện nay tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi. Đến khi tuổi con bằng tuổi mẹ hiện nay thì tổng số tuổi của hai mẹ con bằng 79 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Dạng 3: Cho biết Tổng và Hiệu số tuổi của hai người:

VD1: Tuổi cha và tuổi con cộng lại được 50 tuổi. Tuổi con kém tuổi cha 28 tuổi .Tính tuổi của mỗi người ?

Bài giải:

               Theo bài ra ta có sơ đồ biểu thị mối quan hệ về tuổi cua hai cha con là :

                             ? tuổi

Tuổi cha:              

                                  28 tuổi                   50 tuổi

Tuổi con :    ?tuổi     

Tuổi của con là: ( 50 – 28 ) : 2 = 11 ( tuổi ) .

Tuổi của cha là: 11 + 28 = 39 ( tuổi) .

Đáp số:   con : 11 tuổi, cha : 39 tuổi.

Ví dụ 2 : Tổng số tuổi của hai anh em là 25 tuổi . Nếu anh bớt đi 3 tuổi và em tăng thêm 2 tuổi thì tuổi hai anh em bằng nhau. Tính tuổi mỗi người ?

Bài giải:

Theo bài ra ta có sơ đồ biểu thị mối quan hệ  về tuổi của hai anh em là:

                                              ? tuổi

Tuổi anh:

                             ? tuổi                          3 tuổi                    25 tuổi

Tuổi em :

                                              2 tuổi

Do nếu anh bớt đi 3 tuổi và em tăng thêm 2 tuổi thì  tuổi của hai anh em bằng nhau

Ta có hiệu số tuổi của hai anh em là: 3 + 2 = 5 ( tuổi ).

Em có số tuổi là: ( 25 -5 ) : 2 = 10 ( tuổi ).

Anh có số tuổi là : 25 – 10 = 15 ( tuổi ) .

Đáp số :     em : 10 tuổi ; Anh : 15 tuổi .

VD3 : Tìm tuổi của hai anh em . Biết rằng tuổi anh nhân 2 hơn tổng số tuổi của hai anh em là 18 tuổi . Hiệu số tuổi của hai anh


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Diệp @ 20:46 16/05/2021
Số lượt xem: 93
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến