Gốc > SÂN CHƠI TRÍ TUỆ CHO HS, GV > Toán >

Giả thiết tạm

Bài toán: Lớp em mua 45 vé xem xiếc gồm 3 loại: loại vé 5000 đồng, loại vé 3000 đồng và loại vé 2000 đồng hết tất cả là 145 000 đồng. Biết số vé 2000 đồng gấp đôi số vé 3000 đồng.
Hỏi mỗi loại có bao nhiêu vé?


Nhắn tin cho tác giả
Lê Như Huỳnh @ 18:07 09/05/2020
Số lượt xem: 1291
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Giả sử 45 vé đều là là vé 5000 đồng thì hết số tiền là 

45 x 5000 =225000 đồng. Nhiều hơn số tiền thực tế mua là :

225000-145000=80000 đồng . Nếu cứ đổi 3 vé loại 5000 lấy 3 vé ( 2 vé loại 2000 đồng, 1 vé loại 3000 đồng)  thì bớt được số tiền là : 

5000 x 3-( 2000 x 2+3000 x 1)=8000 đồng

Số lần cần đổi là 80000:8000=10( lần) 

 Số vé 2000 đồng là : 10 x 2=20 vé 

Số vé 3000 đồng là 10 x 1=10 vé 

Số vé 5000 đồng là :45-10 x3=15 vé 

Avatar

Nếu lĩnh vực Toán học là thơ ca thì Cù Hoà là một thi sĩ chân chính 😆

No_avatarf

Giả sử 45 vé đều là là vé 5000 đồng thì hết số tiền là 

45 x 5000 =225000 đồng. Nhiều hơn số tiền thực tế mua là :

225000-145000=80000 đồng . Nếu cứ đổi 3 vé loại 5000 lấy 3 vé ( 2 vé loại 2000 đồng, 1 vé loại 3000 đồng)  thì bớt được số tiền là : 

5000 x 3-( 2000 x 2+3000 x 1)=8000 đồng

Số lần cần đổi là 80000:8000=10( lần) 

 Số vé 2000 đồng là : 10 x 2=20 vé 

Số vé 3000 đồng là 10 x 1=10 vé 

Số vé 5000 đồng là :45-10 x3=15 vé 

No_avatarf
Giả sử 45 vé đều là là vé 5000 đồng thì hết số tiền là 45 x 5000 =225000 đồng. Nhiều hơn số tiền thực tế mua là : 225000-145000=80000 đồng . Nếu cứ đổi 3 vé loại 5000 lấy 3 vé ( 2 vé loại 2000 đồng, 1 vé loại 3000 đồng) thì bớt được số tiền là : 5000 x 3-( 2000 x 2+3000 x 1)=8000 đồng Số lần cần đổi là 80000:8000=10( lần) Số vé 2000 đồng là : 10 x 2=20 vé Số vé 3000 đồng là 10 x 1=10 vé Số vé 5000 đồng là :45-10 x3=15 vé
No_avatarf

Giả sử 45 vé đều là là vé 5000 đồng thì hết số tiền là 

45 x 5000 =225000 đồng. Nhiều hơn số tiền thực tế mua là :

225000-145000=80000 đồng . Nếu cứ đổi 3 vé loại 5000 lấy 3 vé ( 2 vé loại 2000 đồng, 1 vé loại 3000 đồng)  thì bớt được số tiền là : 

5000 x 3-( 2000 x 2+3000 x 1)=8000 đồng

Số lần cần đổi là 80000:8000=10( lần) 

 Số vé 2000 đồng là : 10 x 2=20 vé 

Số vé 3000 đồng là 10 x 1=10 vé 

Số vé 5000 đồng là :45-10 x3=15 vé 

 
Gửi ý kiến