Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

giải toán

Bài 1: Tính tổng số các chữ số cần thiết để viết các ngày trên tờ lịch treo tường củ năm 2015. Cho biết năm 2015 có 7 tháng có 31 ngày, 4 tháng có 30 ngày và tháng 2 có 28 ngày.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Hồng Loan @ 15:08 03/05/2021
Số lượt xem: 216
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Số chữ số 1 cần dùng là: 

13 x12 +7 = 162(chữ số)

Tổng số chữ số 1 lâ 162

Số chữ số 2 là: 12 x 12 + 11 = 155 (chữ số)

Tổng số chữ số 2 là: 2 x 155 = 310

Số chữ số 3 là: 3 x12 + 11 x1 + 1 x 7 = 54 (chữ số)

Tổng các chữ số 3 là: 54 x 3 =162

Số chữ số 4, 5, 6, 7, 8 là: 3 x 12 = 36 (chữ số)

Tổng các chữ số 4, 5, 6, 7, 8 là: 36 x (4 + 5 + 6 + 7 + 8) = 1080

Số chữ số 9 là:  3 x 11 = 33 (chữ số)

Tỏng của các chữ số 9 là: 9 x 33 = 297

Vậy tổng số các chữ số cần dùng là:  162 + 310 + 162 + 1080 + 297 = 2011

ĐS: 2011

 
Gửi ý kiến