Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

GIẢI TOÁN- TH SƠN PHÚ

   Hiện nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa tuổi cha sẽ gấp đôi tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Đức Đồng @ 12:04 05/11/2021
Số lượt xem: 1622
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Coi tuổi cha hiện nay là  4 phần tuổi con 1 phần  thì sau 20 năm nữa tuổi cha sẽ là : 4 phần +20 tuổi

Tuổi con sẽ là: 1 phần +20 tuổi Cha hơn con số tuổi là: (4 phần +20 tuổi)-( 1 phần +20)=3 phần

Vì lúc này tuổi cha gấp 2 lần tuổi con nên hiệu số tuổi cha và con đúng bằng tuổi con. Nên ta có:

1 phần +20 tuổi = 3 phần > 2 phần =20 tuổi > 1 phần =10 tuổi

Vậy tuổi con hiện nay là 10 tuổi

 Tuổi cha Đồng hiện nay là: 10x4=40 tuổi

Avatar

đồng ý với thầy Xuân Hòa

 

Avatar

Giải

Theo bài ra ta có tuổi cha là 4 phần, tuổi con là 1 phần thì sau 20 năm nữa tuổi cha sẽ là 4 phần + 20 tuổi, tuổi co là 1 phần + 20 tuổi. Vậy cha hơn con số tuổi là: ( 4 phần + 20 tuổi) - (1 phần + 20 tuổi) = 3 ( phần). Vì lúc này tuổi cha gấp 2 lần tuổi con nên hiệu số tuổi cha và tuổi con đúng bàng tuổi con nên ta có: 1phaang + 20 tuổi = 3 phần =>2 phần = 20 tuổi => 1 phần = 10 tuổi/

Vậy tuổi con hiện nay là 10 tuổi.

Tuổi cha hiện nay là: 10 x 4 = 40 ( tuổi)

Đáp số: con 10 tuổi, Cha 40 tuổi

Avatar

Giải

Theo bài ra ta có tuổi cha là 4 phần, tuổi con là 1 phần thì sau 20 năm nữa tuổi cha sẽ là 4 phần + 20 tuổi, tuổi co là 1 phần + 20 tuổi. Vậy cha hơn con số tuổi là: ( 4 phần + 20 tuổi) - (1 phần + 20 tuổi) = 3 ( phần). Vì lúc này tuổi cha gấp 2 lần tuổi con nên hiệu số tuổi cha và tuổi con đúng bàng tuổi con nên ta có: 1phaang + 20 tuổi = 3 phần =>2 phần = 20 tuổi => 1 phần = 10 tuổi/

Vậy tuổi con hiện nay là 10 tuổi.

Tuổi cha hiện nay là: 10 x 4 = 40 ( tuổi)

Đáp số: con 10 tuổi, Cha 40 tuổi

Avatar

Theo bài ra ta có tuổi cha là 4 phần, tuổi con là 1 phần thì sau 20 năm nữa tuổi cha sẽ là 4 phần + 20 tuổi, tuổi co là 1 phần + 20 tuổi. Vậy cha hơn con số tuổi là: ( 4 phần + 20 tuổi) - (1 phần + 20 tuổi) = 3 ( phần). Vì lúc này tuổi cha gấp 2 lần tuổi con nên hiệu số tuổi cha và tuổi con đúng bàng tuổi con nên ta có: 1 phần + 20 tuổi = 3 phần =>2 phần = 20 tuổi => 1 phần = 10 tuổi

Vậy tuổi con hiện nay là 10 tuổi.

Tuổi cha hiện nay là: 10 x 4 = 40 ( tuổi)

Đáp số: con 10 tuổi, Cha 40 tuổi

No_avatarf

Coi tuổi cha hiện nay là  4 phần tuổi con 1 phần  thì sau 20 năm nữa tuổi cha sẽ là : 4 phần +20 tuổi

Tuổi con sẽ là: 1 phần +20 tuổi Cha hơn con số tuổi là: (4 phần +20 tuổi)-( 1 phần +20)=3 phần

Vì lúc này tuổi cha gấp 2 lần tuổi con nên hiệu số tuổi cha và con đúng bằng tuổi con. Nên ta có:

1 phần +20 tuổi = 3 phần > 2 phần =20 tuổi > 1 phần =10 tuổi

Vậy tuổi con hiện nay là 10 tuổi

 Tuổi cha Đồng hiện nay là: 10x4=40 tuổi

No_avatarf

Bài giải:

Gọi số tuổi hiện nay của con là a, thì số tuổi của cha hiện nay là 4a.

Sau 20 năm nữa số tuổi của son sẽ là: a + 20 ; Số tuổi của cha là: 4a + 20. Vì lúc này tuổi cha gấp đôi tuổi con. Nên ta có: 2 x (a + 20) = 4a + 20

                        <=>   2a + 40 = 4a + 20    <=>  a = 10

Vậy tuổi con hiện nay là: 10 tuổi

Tuổi cha hiện nay là: 4 x 10 = 40 (tuổi )                   

Đáp số: Con 10 tuổi; Cha 40 tuổi

 

 
Gửi ý kiến