Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)

Bài toán: Tích:1 x2x3x4x5x....x48x49 tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Mai Hiên @ 06:21 29/10/2021
Số lượt xem: 1323
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Từ 1 đến 49 có các số tròn chục là: 10, 20, 30, 40. Khi nhân với các số tròn chục này sẽ cho tích có chữ số tận cùng là chữ số 0. Như vậy có 4 chữ số 0 ở tận cùng của tích. (1)

Có các thừa  số 5; 15, 25, 35, 45 khi nhân với số chẵn sẽ có tích tận cùng là chữ số 0 ( trong đó thừa số 25 = 5x 5 nên khi nhân 25 với số chẵn sẽ có 2 chữ số 0 ở tận cùng của tích) . Như vậy sẽ có 6 chữ số tận cùng ở tích. (2)

Từ (1) và (2) suy ra Tích 1x2x3x4x5x...x49 sẽ có: 4 + 6 = 10 (chữ số 0)

                      Đáp số: 10 chữ số 0

No_avatarf

Từ 1 đến 49 có các số tròn chục là: 10, 20, 30, 40. Khi nhân với các số tròn chục này sẽ cho tích có chữ số tận cùng là chữ số 0. Như vậy có 4 chữ số 0 ở tận cùng của tích. (1)

Có các thừa  số 5; 15, 25, 35, 45 khi nhân với số chẵn sẽ có tích tận cùng là chữ số 0 ( trong đó thừa số 25 = 5x 5 nên khi nhân 25 với số chẵn sẽ có 2 chữ số 0 ở tận cùng của tích) . Như vậy sẽ có 6 chữ số tận cùng ở tích. (2)

Từ (1) và (2) suy ra Tích 1x2x3x4x5x...x49 sẽ có: 4 + 6 = 10 (chữ số 0)

                      Đáp số: 10 chữ số 0

Avatar

đồng ý với cách giải của cô Nguyễn Thị Lệ Thủy

No_avatarf

Từ 1 đến 49 có các số tròn chục là: 10, 20, 30, 40. Khi nhân với các số tròn chục này sẽ cho tích có chữ số tận cùng là chữ số 0. Như vậy có 4 chữ số 0 ở tận cùng của tích. (1)

Có các thừa  số 5; 15, 25, 35, 45 khi nhân với số chẵn sẽ có tích tận cùng là chữ số 0 ( trong đó thừa số 25 = 5x 5 nên khi nhân 25 với số chẵn sẽ có 2 chữ số 0 ở tận cùng của tích) . Như vậy sẽ có 6 chữ số tận cùng ở tích. (2)

Từ (1) và (2) suy ra Tích 1x2x3x4x5x...x49 sẽ có: 4 + 6 = 10 (chữ số 0)

                      Đáp số: 10 chữ số 0

No_avatar

Từ 1 đến 49 có các số tròn chục là: 10, 20, 30, 40. Khi nhân với các số tròn chục này sẽ cho tích có chữ số tận cùng là chữ số 0. Như vậy có 4 chữ số 0 ở tận cùng của tích. (1)

Có các thừa  số 5; 15, 25, 35, 45 khi nhân với số chẵn sẽ có tích tận cùng là chữ số 0 ( trong đó thừa số 25 = 5x 5 nên khi nhân 25 với số chẵn sẽ có 2 chữ số 0 ở tận cùng của tích) . Như vậy sẽ có 6 chữ số tận cùng ở tích. (2)

Từ (1) và (2) suy ra Tích 1x2x3x4x5x...x49 sẽ có: 4 + 6 = 10 (chữ số 0)

                      Đáp số: 10 chữ số 0

No_avatarf

Từ 1 đến 49 có các số tròn chục là: 10, 20, 30, 40. Khi nhân với các số tròn chục này sẽ cho tích có chữ số tận cùng là chữ số 0. Như vậy có 4 chữ số 0 ở tận cùng của tích. (1)

Có các thừa  số 5; 15, 25, 35, 45 khi nhân với số chẵn sẽ có tích tận cùng là chữ số 0 ( trong đó thừa số 25 = 5x 5 nên khi nhân 25 với số chẵn sẽ có 2 chữ số 0 ở tận cùng của tích) . Như vậy sẽ có 6 chữ số tận cùng ở tích. (2)

Từ (1) và (2) suy ra Tích 1x2x3x4x5x...x49 sẽ có: 4 + 6 = 10 (chữ số 0)

                      Đáp số: 10 chữ số 0

Avatar

Từ 1 đến 49 có các số tròn chục là: 10, 20, 30, 40. Khi nhân với các số tròn chục này sẽ cho tích có chữ số tận cùng là chữ số 0. Như vậy có 4 chữ số 0 ở tận cùng của tích. (1)

Có các thừa  số 5; 15, 25, 35, 45 khi nhân với số chẵn sẽ có tích tận cùng là chữ số 0 ( trong đó thừa số 25 = 5x 5 nên khi nhân 25 với số chẵn sẽ có 2 chữ số 0 ở tận cùng của tích) . Như vậy sẽ có 6 chữ số tận cùng ở tích. (2)

Từ (1) và (2) suy ra Tích 1x2x3x4x5x...x49 sẽ có: 4 + 6 = 10 (chữ số 0)

                      Đáp số: 10 chữ số 0

 
Gửi ý kiến