Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

NGA-KVY 14/1/2021

Tìm x và Tính nhanh

CÁC DẠNG BÀI TÍNH NHANH

1. Tính nhanh:

a) 6,28 x 18,24 + 18,24 x 3,72

b) 35,7 x 99 + 35 + 0,7

c) 17,34 x 99 + 18 – 0,66

d) 0,9 x 95 + 1,8 x2 + 0,9

e) 0,25 x 611,7 x 40

g) 37,2 x 101 – 37 – 0,2

2. Tính nhanh:

a) (100 + 67)  x  67 + ( 200 – 33)  x 33

b)  45,651 x 73 + 45,651  x 20 + 45,651 x 7

c) 14,2 x 30 + 14,2 x 57 + 14,2 x 13

d) 72 + 36 x2 + 24 x 3 + 18 x 4 + 12 x 6 + 168

e)  (8,27 + 7,16 + 9,333) – ( 7,27 + 6,16 + 8,33)

g) 1,5 + 2,5 + 3,5 + 4,5 +… + 8,5

h) 7,63 x 12,47 + 12,47 x 2,37

i) 37,2 x 101 – 37 – 0,2

k) 112,37 x 4,29 – 4,29 x 12,37

l) 17,4 x 52 + 57 x 17,4 – 17,4 x 9

3. Tính nhanh:

a) 12,7 + 12,7 + 12,7 + 12,7 x 8 – 12,7

b) 81,3 x 99 + 82 – 0,7

c) ( 100 + 42) x 42 + (200 – 58) x 58

d) 17,8 x 99 + 17 + 0,8

e)  103,7 x 101 – 103 – 0,7

g) 124 x 76 + 12 x 248

h) 12,48 x 3,47 – 3,47 x 2,48

i) 128 x 68 + 16 x 256

4. Tính nhanh:

a) 12,48 x 3,47 – 3,47 x 2,48

b) 128 x 68 + 16 x 256

c) ( 7,29 + 9,34 + 8,27) – ( 7,34 + 6,27 + 5,29)

d) 45,7 x 101 – 45,7

e)  95,72 x 3,57 + 3,57 x 4,28

g) ( 200 -  58) x 58 + ( 100 + 42) x 42

h) 50 – 51 + 40 – 41 + 30 – 31 + 60

i)  28 + 62 x a x ( a x 1 – a : 1) + 28 x 8 + 28

5. Tính nhanh:

a) 100 – 99 + 98 – 97 + 96 – 95 + …+ 4 – 3 + 2

b) 100 - 5 - 5 - … - 5 ( có 20 chữ số 5)

c) 99 - 9 - 9 - … - 9 ( có 11 chữ số 9)

d) 2011 + 2011 + 2011 + 2011 – 2008 x 4

i) 14968 + 9035 – 968 – 35

k) 72 x 55 + 216 x 15

l)    2010 x 125 + 1000

     126 x 2010 - 1000

e)    1946 x 131 + 1000

      132 x 1946 - 946

g)    45 x 16 – 17

       45 x 15 + 28

h)   253 x 75 – 161 x 37 + 253 x 25 – 161 x 63

            100 x 47 – 12 x 3, 5 – 5,8 : 0,1

 

Bài tập nâng cao Tính nhanh

 

Bài 1:   Tính nhanh :

a. 6+ 7+ 8+ 9+  1967             

b.

Bài 2:   Tính bằng cách hợp lý:

a.

b.

Bài 3:   Tính nhanh:

a.            b.                                    

Bài 4: Tính nhanh:   (1 + 1+ 1 + 1 + 2 + 2+ 2+ 2  + …+ 4) : 23

Bài 5: Tính nhanh :

  1.                     

b.

Bài 6: Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách nhanh nhất:

  1.     

b.

Bài 7: Tính nhanh: 

a.17,75 + 16,25 + 14,75 + 13,25 + … + 4,25 + 2,75 + 1,25                 

b.( 2,0 + 2,1 + 2,2 + …+ 7,7 + 7,8 + 7,9 + 8,0) : (

Bài 8Tính bằng cách hợp lý:

a. 18, 75 + 17, 25 + 15,75 + 14,25 + 5,25 + 3,75 + 2,25

b.

Bài 9: Tính nhanh:

a.  b.

 

Bài 10: Tính nhanh :a.1,5 + 2,5 + 3,5 + 4,5 + 5,5 + 6,5 + 7,5 + 8,5       

                                b. + 9 % + 41% + 24%

Bài 11: Tính nhanh:

a. 44,8 -  43,1 + 41,4 -  39,7 + …+ 14,2 + 12,5      b.97,8 -  95,5 + 93,2 + 90,9 + …. + 47,2 -  44,9

 

Bài 12: Tính nhanh:  

 

CÁC DẠNG BÀI TÌM X

1. Tìm X

a) 5 x ( 4 + 6 x X) = 290

b) X x 3,7 + X x 6,3 = 120

c) (15 x 24 – X) : 0,25 = 100 :

d) 128 x X – 12 x X – 16 x X = 5208000

e) 5 x X + 3,75 x X + 1,25 x X = 20

g) (84,6 – 2 x X) : 3,02 = 5,1

2. Tìm X

a)   7,2 : 2,4 x X = 4,5

b)  9,15 x X + 2,85 x X = 48

c) (X x 3 + 4) : 5 = 8

d) ( 15 x 28 – X)  :   = 200 : 0,4

 

e) X x 4,8 + 5,2 x X = 160

g) 7 x ( 8 + 2 x X) = 210

h) X x 5,6 + 4,4 x X =130

i) ( X – 12) x 17  : 11 = 51

k) 9,15 x X + 2,85 x X = 48

3. Tìm X

a) ( X x 7 + 8) : 5 = 10

b) ( X + 5) x 19 : 13 = 57

c) 4 x ( 36 – 4 x X) = 64

d) 7,6 : 1,9  x X = 3,2

e) ( X : 2 + 50) : 5 = 12

 

g) 280 : ( 7 + 3 x X) = 4

 h) 6 x ( 28 – 8 x X) = 72

i) ( X – 15 ) x 3 : 12 = 6

k) ( X : 4 + 6) x 7 = 70

l) 5 x ( 7 + 3 x X) = 140

 

4. Tìm X

a) X x 17,7 – 7,7 x X = 177

b) 9 x ( 12 – 2 x X) = 54

c) X x 3,9 + X x 0,1 = 16

d) 1,23 : X – 0,45 : X = 1,5

e) ( X -  )  x   =  -

l) ( 12 x 15 – X) x  = 120 x

 

g)   : X =  :

h)  X :  =  :

 i) ( X x 0,25 + 2012) x 2013 = ( 50 + 2012 ) x 2013

k) ( X - ) x  =  -

 

 

Bài tập nâng cao Tìm X

Bài 1: Tìm X:

a.( X- ) x             b.  4,25 x ( X + 41,53) – 125 = 53,5

Bài 2:

a.( X +               b.

Bài 3 :Tìm X :  (X + 1) + (X + 4) + (X +7) +(X + 10) + . . . + (X + 28) = 155

Bài 4: Tìm X :  a.  53,2 : ( X – 3,5) + 45,8 = 99     

                          b.  71 + 65 x 4 =  + 260

Tham khảo các dạng Toán nâng cao lớp 5

https://vndoc.com/toan-lop-5-nang-cao

 


Nhắn tin cho tác giả
phan thị thanh nga @ 20:36 14/01/2022
Số lượt xem: 58
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến