Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

NGA-KVY 14/1/2021

Bài tập Toán lớp 5: Tìm x và Tính nhanh

CÁC DẠNG BÀI TÍNH NHANH

1. Tính nhanh:

a) 6,28 x 18,24 + 18,24 x 3,72

b) 35,7 x 99 + 35 + 0,7

c) 17,34 x 99 + 18 – 0,66

d) 0,9 x 95 + 1,8 x2 + 0,9

e) 0,25 x 611,7 x 40

g) 37,2 x 101 – 37 – 0,2

2. Tính nhanh:

a) (100 + 67)  x  67 + ( 200 – 33)  x 33

b)  45,651 x 73 + 45,651  x 20 + 45,651 x 7

c) 14,2 x 30 + 14,2 x 57 + 14,2 x 13

d) 72 + 36 x2 + 24 x 3 + 18 x 4 + 12 x 6 + 168

e)  (8,27 + 7,16 + 9,333) – ( 7,27 + 6,16 + 8,33)

g) 1,5 + 2,5 + 3,5 + 4,5 +… + 8,5

h) 7,63 x 12,47 + 12,47 x 2,37

i) 37,2 x 101 – 37 – 0,2

k) 112,37 x 4,29 – 4,29 x 12,37

l) 17,4 x 52 + 57 x 17,4 – 17,4 x 9

3. Tính nhanh:

a) 12,7 + 12,7 + 12,7 + 12,7 x 8 – 12,7

b) 81,3 x 99 + 82 – 0,7

c) ( 100 + 42) x 42 + (200 – 58) x 58

d) 17,8 x 99 + 17 + 0,8

e)  103,7 x 101 – 103 – 0,7

g) 124 x 76 + 12 x 248

h) 12,48 x 3,47 – 3,47 x 2,48

i) 128 x 68 + 16 x 256

4. Tính nhanh:

a) 12,48 x 3,47 – 3,47 x 2,48

b) 128 x 68 + 16 x 256

c) ( 7,29 + 9,34 + 8,27) – ( 7,34 + 6,27 + 5,29)

d) 45,7 x 101 – 45,7

e)  95,72 x 3,57 + 3,57 x 4,28

g) ( 200 -  58) x 58 + ( 100 + 42) x 42

h) 50 – 51 + 40 – 41 + 30 – 31 + 60

i)  28 + 62 x a x ( a x 1 – a : 1) + 28 x 8 + 28

5. Tính nhanh:

 

 

Bài tập nâng cao Tính nhanh

 

Bài 1:   Tính nhanh :

 

Bài 2:   Tính bằng cách hợp lý:

 

Bài 3:   Tính nhanh:

 

Bài 4: Tính nhanh:

 

Bài 5: Tính nhanh :

 

Bài 6: Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách nhanh nhất:

 

Bài 7: Tính nhanh: 

 

Bài 8Tính bằng cách hợp lý:

  1. 18, 75 + 17, 25 + 15,75 + 14,25 + 5,25 + 3,75 + 2,25

 

Bài 9: Tính nhanh:

 

Bài 10: Tính nhanh :a.1,5 + 2,5 + 3,5 + 4,5 + 5,5 + 6,5 + 7,5 + 8,5       

                              

Bài 11: Tính nhanh:

a. 44,8 -  43,1 + 41,4 -  39,7 + …+ 14,2 + 12,5      b.97,8 -  95,5 + 93,2 + 90,9 + …. + 47,2 -  44,9

 

Bài 12: Tính nhanh:

 

 

CÁC DẠNG BÀI TÌM X

1. Tìm X

a) 5 x ( 4 + 6 x X) = 290

b) X x 3,7 + X x 6,3 = 120

c) (15 x 24 – X) : 0,25 = 100 :

d) 128 x X – 12 x X – 16 x X = 5208000

e) 5 x X + 3,75 x X + 1,25 x X = 20

g) (84,6 – 2 x X) : 3,02 = 5,1

2. Tìm X

 

3. Tìm X

a) ( X x 7 + 8) : 5 = 10

b) ( X + 5) x 19 : 13 = 57

c) 4 x ( 36 – 4 x X) = 64

d) 7,6 : 1,9  x X = 3,2

e) ( X : 2 + 50) : 5 = 12

 

g) 280 : ( 7 + 3 x X) = 4

 h) 6 x ( 28 – 8 x X) = 72

i) ( X – 15 ) x 3 : 12 = 6

k) ( X : 4 + 6) x 7 = 70

l) 5 x ( 7 + 3 x X) = 140

 

4. Tìm X

 

Bài tập nâng cao Tìm XNhắn tin cho tác giả
phan thị thanh nga @ 20:42 14/01/2022
Số lượt xem: 85
Số lượt thích: 1 người (phan thị thanh nga)
 
Gửi ý kiến