Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

NGA TH KHÁNH VĨNH 16-4-2021

ĐỀ THI CUỐI NĂM LỚP 5

Câu 1: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ:

A. 5                  B. 5/100             C. 5/10            D. 50

Câu 2: Hỗn số  được viết dưới dạng phân số là:

 

Câu 3: 5840g = .... kg (0,5 điểm)

A. 58,4kg               B. 5,84kg              C. 0,584kg               D. 0,0584kg

Câu 4: Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút là:

A. 10 phút               B. 20 phút               C. 30 phút                D. 40 phút

Câu 5: Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê?:

A. 150%                B. 15%                      C. 1500%                     D. 105%

Câu 6: Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: (1 điểm)

A. 150 m3              B. 125 m3                  C. 100 m3                   D. 25 m3

Câu 7: Hình tam giác có diện tích 5/6m, chiều cao 1/4m, độ dài đáy sẽ là:

  1. A.   20/3m.       B. 5/12m        C. 5/3m                   D. 5/24m

Câu 8: Tìm y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8                                                    125,93 : y =4,9

 ……………………………..                                                .................................................

 ……………………………                                                 ………………………………..

……………………………….                                             …………………………………...

Câu 9: Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng đường AB dài 60km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu được 15kg thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM    Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. 9m3 7dm3 =……………..m3

A.  97                    B. 9,007                   C. 9,0007                   

Câu 2.    2/3 giờ  = ……phút

A. 40                  B.  30                        C.    20              D. 120

Câu 3. 8 tấn 77 kg = …… tấn

A. 8,077 tấn                          B. 8,77 tấn                        C. 87,7 tấn                  D. 8,770 tấn

Câu 4. 21 giờ 10 phút còn gọi là mấy giờ?

A. 7 giờ 10 phút           B. 8 giờ 10 phút tối     C. 9 giờ 10 phút tối        D. 10 giờ 10 phút tối

Câu 5. 5% của 120 là:

A. 0,06                      B. 0,6                       C. 6                             D. 60

Câu 6. Chu vi hình tròn có bán kính 6,5cm là:

A. 20,41cm                         B. 132,665cm         C. 40,82cm

 PHẦN II: TỰ LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

        2,84 + 85,6             868,3 – 5,09                      25,56 x 3,7              91,08 : 3,6

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Bài 2:  Tìm X.        12,5  -  X   =  4,27                                          18,2   :  X   =   5,6

           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) 135phút =13,5 giờ                                                        b)2dm35cm3 = 2,035 dm3

                c)3ngày 15 giờ + 2 ngày 12 giờ = 6 ngày 3 giờ.

 

Bài 4: Một máy bay bay với vận tốc 860km/h được quãng đường 2150km. Hỏi máy bay đến nơi lúc mấy giờ, nếu nó khởi hành lúc 8 giờ 45 phút?

Bài giải:

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng:

Câu 1: Một hình thang có diện tích 150cm2 , đáy lớn 8cm, đáy bé 7cm thì chiềucao là            a.  5m                              b.  10m                                                    c.  20m                                   Câu 2: Lớp 5A có 25 học sinh , trong đó có 15 học sinh nữ .Tỉ số phần trăm của học sinh nữ và số học sinh cả lớp là.

A            0,6 %                              B       10 %                             C     60%

Câu 3:   2 giờ 20 phút  = ........ phút

a. 140                              b. 170                                c. 180                              

 Câu 4 Kết quả của phép tính nhân:   3,47 x  0,6 là:

A         20,82                          B        18,82                         C        2,082

 Câu 5:  25 % của 36 là :

               a. 4                                b. 9                                   c. 18

 Câu 6Số cần điền vào chỗ chấm của   6m3 17 dm3 = .......m3  là :

a.  6,17                             b.  6,017                       c.  6,170                                   

 

 

 II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 : Đặt tính rồi tính :

 a)23 phút 15 giây - 8 phút 40 giây                                b)13 giờ 28 phút + 15 giờ 36 phút

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     

c)29 phút 37 giây  5                                                d)65 giờ 52 phút : 4

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

23,56 x 1,5                                                                                   150,5: 3,5

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Bài 2: Tìm x

a)108,19 : = 84,4 - 68,9                                                b) x : 0,5 + x : 0,2 + x : 0,1 + x x 3 = 100

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3: Một  phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng 6 m và chiều cao

5 m. Người ta quét vôi các bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó (chỉ quét phía trong).

Tính diện tích cần quét vôi, biết biết rằng diện tích các cửa là 24m2

Bài giải

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bài 4:. Một ô tô đi từ  A lúc 9 giờ và đến  B lúc 12 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 48km/giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính độ dài quãng đường từ  A đến B

Bài giải     ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 5: Quãng đường AB dài 360km. Ô tô thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 55km/h. Ô tô thứ hai đi từ B đến A với vận tốc 65km/h. Nếu khởi hành cùng một lúc thì sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau?

Giải

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 6: Anh Tùng đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/h, cùng lúc đó anh Hiệp đi xe đạp từ B đến A với vận tốc 15km/h. Hai người gặp nhau tại một điểm cách B là 18km. Tính quãng đương AB

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bài 1:      Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Chữ số 5 trong số   76,258 thuộc hàng nào ?

   A. Hàng đơn vị         B. Hàng trăm         C. Hàng phần trăm         D. Hàng phần nghìn

b) 0,05% = ?

A. 5/10                    B. 5/100                      C.  5/1000              D. 5/10 000

c) 10% của 8dm là :

A. 10cm           B. 70cm             C. 8cm                D. 0,8

d2% cuả 3000 m = . . . . . .  m

A.  40                   B. 50                                     C.   60            D.70   

e) Biết 1/3 của số đó 7/2. Số đó là:

A. 21/2                B. 7/6               C. 14/3

g) Số 275,356 sẽ tăng lên bao nhiêu lần nếu ta dịch chuyển dấu phâysang bên phái 2 chữ số?

A. 2 lần                   B. 10 lần              C. 100 lần      D 1000 lần

Bài 2: Đặt tính rồi tính :

  a)    419,74 + 78,48 9          b) 965,7 – 98,34          c)    691,7 x 1,5                d) 59, 2 : 0,16

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Bài 3.   Tìm X :

                           X x 10 = 1,643 + 7,357                    410 - X = 91,08 : 3,6     

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4. Tỉnh A và tỉnh B cách nhau 280km. Cùng một lúc hai ô tô xuất phát từ hai  tỉnh và đi ngược chiều nhau, sau 3 giờ chúng gặp nhau.

         a) Hỏi một giờ cả hai ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

         b) Tính vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng  vận tốc ô tô đi  từ B.

Giải

......................................................................    ..        ...............................................................................

......................................................................                                                                    .................................................................................

......................................................................                                                                    .................................................................................

......................................................................                                                                    .................................................................................

......................................................................                                                                   ..................................................................................

...................................................................... ...............................................................................

Bài 5: Một hình thang có diện tích 2 187cm2, đáy bé kém đáy lớn 7,2cm2 và bằng 4/5 đáy lớn. Tính chiều cao của hình thang đó.

......................................................................    .        ................................................................................

......................................................................                                                                    .................................................................................

......................................................................                                                                    .................................................................................

......................................................................                                                                    .................................................................................

......................................................................                                                                   ..................................................................................

...................................................................... ...............................................................................

 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

 Câu 1:     5%  của 1000kg là:

  a.  20kg            b .  30kg          c 50kg          d .  100kg

Câu 2  Gửi tiết kiệm 1000 000 đồng với lãi suất 0,6% một tháng thì mỗi tháng nhận được tiền lãi là:

a. 600 đồng      b.  6 000 đồng              c.   60 000 đồng             d.   60 đồng

Câu 3: Số 347,12 giảm xuống bao nhiêu lần nếu ta dịch chuyển dấu phấy sang bên trài 2 chữ số: a.  2 lần         b. 100 lần        c. 1000 lần         d. 10 lần

Câu 4:   Hình lập phương có cạnh 2dm thì diện tích toàn phần là:

a.   16dm2           b.  8dm2          c.   24dm2          d.   32dm2

Câu 5:      2m3 4dm3 = ……m3  ;  số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a.   2,4              b.   2,04            c.   2,004         d.    2,0004

Câu 6:  Số nào dưới đây có cùng giá trị với 3,07dm2 :

a.    3m27dm2            b.    3dm7cm2         c.  3m270dm2       d.   3dm70cm2

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

       a. 87,06 + 49,5                        b.  42,6 - 27                  c. 4,32 x  2,7                     d.  1,802 : 0,34

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3. Tìm x:

9,5 x X = 42,4 + 29,8                     X : 84 = 46,32 -  29,75             19,63 +X : 4.5 = 37

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Bài 4.     Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

  5m326dm3 = ……….dm3                   2045dm3 = ………m3

  3 ha 75m2 = ………. ha                      475dm2   =………m2

  3/5 m3 =..................dm3                                 0,276 m3 =............dm3

¾ phút =.................giây                     4m3 32dm3 =..........................m3

Bài 5.  Một bể cá có dạng HHCN, chiều dài 8cm, chiều rộng 5 dm, chiều cao 6 dm. Lượng nước trong bể chiếm 75% thể tích bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước?                                                                  Giải          

......................................................................            .................................................................................

......................................................................                                                                    .................................................................................

......................................................................                                                                    .................................................................................

......................................................................                                                                    .................................................................................

......................................................................                                                                   ..................................................................................

...................................................................... ...............................................................................

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
phan thị thanh nga @ 21:21 16/04/2021
Số lượt xem: 73
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến