Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Nguyễn Hương THKVY

Tìm số có hai chữ số biết rằng khi ta viết thêm chữ số 2 vào bên phải và bên trái số đó ta được số mới lớn gấp 36 lần số cần tìm


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Hương @ 20:06 18/04/2021
Số lượt xem: 528
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Đào)
Avatar

Theo bài ra: 2ab2= ab x36 

2002 + abx 10 = ab x36

2002 = ab x 26 

ab= 2002 : 26 

ab =77 

No_avatarf

Theo bài ra: 2ab2= ab x36 

2002 + ab x 10 = ab x36

2002 = ab x 36 - ab x10

2002 = ab x ( 36 -10)

2020 = ab x 26

ab= 2002 : 26 

ab =77 

No_avatarf

Theo bài ra: 2ab2= ab x36 

2002 + ab x 10 = ab x36

2002 = ab x 36 - ab x10

2002 = ab x ( 36 -10)

2020 = ab x 26

ab= 2002 : 26 

ab =77 

No_avatarf

Theo bài ra: 2ab2= ab x36 

2002 + ab x 10 = ab x36

2002 = ab x 36 - ab x10

2002 = ab x ( 36 -10)

2020 = ab x 26

ab= 2002 : 26 

ab =77 

No_avatarf

Theo bài ra : 2ab2= abx 36

2002 + ab x 10 = ab x 36 

2002 = ab x 36 - ab x 10 

2002 = ab ( 36 -10) 

2002 = ab x 26 

ab = 2002 : 26 

ab = 77

No_avatarf

Gọi số cần tìm là ab 

Theo bài ra ta có  2ab2= 36xab

2002+abX10= 36 x ab

ab x 36 - ab x 10 = 2002

ab( 36 - 10)= 2002

ab x 26 = 2002

ab-

= 77 

Vậy số cần tìm là 77

 
Gửi ý kiến