Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

TH- SƠN TRƯỜNG

Bài toán:

Một cửa hàng có ba thùng A, B, C để đựng dầu. Trong đó thùng A đựng đầy dầu còn thùng B và C thì đang để không. Nếu đổ dầu ở thùng A vào đầy thùng B thì thùng A còn 2/5 thùng. Nếu đổ dầu ở thùng A vào đầy thùng C thì thùng A còn 5/9 thùng. Muốn đổ dầu ở thùng A vào đầy cả thùng B và thùng C thì phải thêm 4 lít nữa. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu?


Nhắn tin cho tác giả
Phan Minh Đức @ 15:58 23/09/2022
Số lượt xem: 165
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

So với thùng A thì thùng B có thể chứa được số dầu là :

          1 - 2/5 = 3/5 (thùng A)

Thùng C có thể chứa được số dầu là :

          1 - 5/9 = 4/9 (thùng A)

Cả 2 thùng có thể chứa được số dầu nhiều hơn thùng A là :

          (3/5 + 4/9) - 1 = 2/45 (thùng A)

2/45 số dầu thùng A chính là 4 lít dầu.

Do đó số dầu ở thùng A là :

         4 : 2/45 = 90 (lít).

Thùng B có thể chứa được là :

         90 x 3/5 = 54 (lít).

Thùng C có thể chứa được là :

        90 x 4/9 = 40 (lít).

No_avatarf

So với thùng A thì thùng B có thể chứa được số dầu là :

          1 - 2/5 = 3/5 (thùng A)

Thùng C có thể chứa được số dầu là :

          1 - 5/9 = 4/9 (thùng A)

Cả 2 thùng có thể chứa được số dầu nhiều hơn thùng A là :

          (3/5 + 4/9) - 1 = 2/45 (thùng A)

2/45 số dầu thùng A chính là 4 lít dầu.

Do đó số dầu ở thùng A là :

         4 : 2/45 = 90 (l).

Thùng B có thể chứa được là :

         90 x 3/5 = 54 (l).

Thùng C có thể chứa được là :

        90 x 4/9 = 40 (l).

Đáp số: thùng A: 90l

             thùng B: 54l

t             hùng C: 40l

Avatar

o với thùng A thì thùng B có thể chứa được số dầu là :

          1 - 2/5 = 3/5 (thùng A)

Thùng C có thể chứa được số dầu là :

          1 - 5/9 = 4/9 (thùng A)

Cả 2 thùng có thể chứa được số dầu nhiều hơn thùng A là :

          (3/5 + 4/9) - 1 = 2/45 (thùng A)

2/45 số dầu thùng A chính là 4 lít dầu.

Do đó số dầu ở thùng A là :

         4 : 2/45 = 90 (lít).

Thùng B có thể chứa được là :

         90 x 3/5 = 54 (lít).

Thùng C có thể chứa được là :

        90 x 4/9 = 40 (lít).

 
Gửi ý kiến