Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

TÌM SỐ- THTT PHỐ CHÂU

Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng bằng 292 và giữa chúng có tất cả 7 số chẵn khác?


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Thương Huyền @ 20:49 13/04/2021
Số lượt xem: 665
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Đào)
Avatar

Hiệu của hai số chẵn là:

7x2+2= 16

Số chẵn nhỏ là:

292-16): 2= 138

Số chẵn lớn:

292-138 =154

Avatar

Hiệu của hai số chẵn là:

7x2+2= 16

Số chẵn nhỏ là:

(292-16): 2= 138

Số chẵn lớn là:

292-138 =154

No_avatarf

Hiệu của hai số chẵn là:

7 x 2 + 2= 16

Số chẵn thứ nhất là:

(292-16): 2= 138

Số chẵn thứ hai là:

292-138 =154

Đ/S: 138 và 154

No_avatarf

Hiệu của hai số chẵn là:

7x2+2= 16

Số chẵn nhỏ là:

292-16): 2= 138

Số chẵn lớn:

292-138 =154

No_avatarf

Hiệu của hai số chẵn là : 7 x 2 + 2 = 16 

Số chẵn thứ nhất là : (292 -16) : 2 = 138

Số chẵn thứ hai là : 292 - 138 = 154 

   Đáp số : 138 và 154 

No_avatarf

Hiệu của hai số chẵn là:

7x2+2= 16

Số chẵn nhỏ là:

292-16): 2= 138

Số chẵn lớn:

292-138 =154

No_avatarf

Hiệu của hai số chẵn là:

7 x 2 + 2= 16

Số chẵn nhỏ là:

(292 - 16) : 2= 138

Số chẵn lớn:

292 - 138 =154

 
Gửi ý kiến