Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Toán

Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng khi  viết  thêm chữ số 5 vào bên phaỉ  số đó thì nó tăng thêm 230 đơn vị?


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Hằng Nga @ 09:03 22/10/2022
Số lượt xem: 1679
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải một số tự nhiên thì ta được số mới gấp 10 lần số ban đầu và 5 đơn vị. Tức số mới hơn số cũ 5 đơn vị và 9 lần là 230 đơn vị. Số cần tìm là: (230 – 5) : (10 – 1) = 25

Avatar

ab + 230 = ab x 10 + 5

 ab x ( 10 -1) = 230 - 5

ab x 9 = 225

ab = 25

No_avatarf

Khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải một số tự nhiên có 2 chữ  số thì ta được số mới gấp 10 lần số ban đầu  cộng thêm  5 đơn vị. Ta có :

10 lần số ban đầu +5  - Số ban đầu = 230 

hay 9 lần số ban đầu =  230 -5  

  9 lần số ban đầu =  225 

Vậy  số tự  nhiên cần tìm là :

225  :  9  = 25 

Đáp  số : 25 

Avatar

Khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải một số tự nhiên thì ta được số mới gấp 10 lần số ban đầu và 5 đơn vị. Tức số mới hơn số cũ 5 đơn vị và 9 lần là 230 đơn vị. Số cần tìm là: (230 – 5) : (10 – 1) = 25

Đáp số: số cần tìm là 25

Avatar

Khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải một số tự nhiên thì ta được số mới gấp 10 lần số ban đầu và 5 đơn vị . Tức là số mới hơn số cũ 5 đơn vị và 9 lần là 230 đơn vị . Số cần tìm là :

  ( 230 - 5 ) : ( 10 -1 ) = 25

     Đáp số :25

No_avatar

Giải

Khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải một số tự nhiên có 2 chữ số thì số mới gấp lên 10 lần so với số ban đầu cộng thêm 5 đơn vị.

Vễ sơ đồ và giải bài toán  theo Hiệu - tỉ

Số cần tìm là:

( 230 – 5) : ( 10 – 1) = 25

Đáp số: 45

Avatar

Khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải một số tự nhiên có 2 chữ  số thì ta được số mới gấp 10 lần số ban đầu  cộng thêm  5 đơn vị. Ta có :

10 lần số ban đầu +5  - Số ban đầu = 230 

hay 9 lần số ban đầu =  230 -5  

  9 lần số ban đầu =  225 

Vậy  số tự  nhiên cần tìm là :

225  :  9  = 25 

Đáp  số : 25 

 
Gửi ý kiến