Gốc > SÂN CHƠI TRÍ TUỆ CHO HS, GV > Toán >

Toán 5

Tìm tổng tất cả các số là số có 4 chữ số, chia hết cho 5 mà chữ số hàng trăm là 6.


Nhắn tin cho tác giả
Biện Thị Hương Lê @ 14:57 25/11/2020
Số lượt xem: 293
Số lượt thích: 1 người (Lê Như Huỳnh)
Avatar

Bài giải: Vì các số cần tìm là số có 4 chữ số nên chữ số hàng cao nhất là hàng nghìn. Mặt khác, chữ số 0 không thể đứng ở hàng nghìn. Vậy nên có:

+) 10 - 1 = 9 lựa chọn chữ số hàng nghìn.

+) Chữ số hàng trăm phải là 6 nên có 1 lựa chọn chữ số hàng trăm.

+) 10 lựa chọn chữ số hàng chục.

+) Vì các số chia hết cho 5 nên tận cùng là 0; 5. Nên có 2 lựa chọn hàng đơn vị.

Vậy số số thỏa mãn điều kiện bài toán là:

9 x 1 x 10 x 2 = 180 (số)

Đây là một dãy số cách đều 5, số hạng nhỏ nhất là 1600, số hạng lớn nhất là 9695.

Tổng tất cả các số đó là:

(1600 + 9695) x 180 : 2 = 1 016 550.

Đáp số: 1 016 550.

Avatar

Bài giải: Vì các số cần tìm là số có 4 chữ số nên chữ số hàng cao nhất là hàng nghìn. Mặt khác, chữ số 0 không thể đứng ở hàng nghìn. Vậy nên có:

+) 10 - 1 = 9 lựa chọn chữ số hàng nghìn.

+) Chữ số hàng trăm phải là 6 nên có 1 lựa chọn chữ số hàng trăm.

+) 10 lựa chọn chữ số hàng chục.

+) Vì các số chia hết cho 5 nên tận cùng là 0; 5. Nên có 2 lựa chọn hàng đơn vị.

Vậy số số thỏa mãn điều kiện bài toán là:

9 x 1 x 10 x 2 = 180 (số)

Đây là 9 dãy số cách đều 5, mỗi dãy có:

(1695 - 1600) : 5 + 1 = ... = (9695 - 9600) : 5 + 1 = 20 (số hạng)

Vậy tổng của các số đó là:

(1600 + 1695) x 20 : 2 + (2600 + 2695) x 20 : 2 + (3600 + 3695) x 20 : 2 + (4600 + 4695) x 20 : 2 + (5600 + 5695) x 20 : 2 + (6600 + 6695) x 20 : 2 + (7600 + 7695) x 20 : 2 + (8600 + 8695) x 20 : 2 + (9600 + 9695) x 20 : 2 = 1 016 550.

 

 
Gửi ý kiến