Gốc > KHƠI NIỀM ĐAM MÊ TOÁN HỌC > Khác >

Toán lớp 5

Một số có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 15. Nếu đổi chỗ các chữ số của số đã cho thì được một số mới kém số đó 9 đơn vị.. Bạn hãy tìm số đã cho?


Nhắn tin cho tác giả
Thu Ha @ 09:25 23/11/2021
Số lượt xem: 472
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

Gọi số đó là ab (a,b <10)

Tổng các chữ số bằng 15 vậy số đó có thể là 69, 96,87,78

ta thấy 96-69=27 (loại)

87-78=15 ( nhận)

Vậy số đó là: 87

 
Gửi ý kiến