Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Toán lớp 5

Một ô tô đi từ A đến B rồi đi đến C dài tất cả 320 km. Hãy tính xem từng đoạn đường AB, BC dài bao nhiêu km; biết rằng ô tô đi từ A đến B hết 3 giờ, đi từ B đến C hết 5 giờ và vận tốc không đổi trên đoạn đường từ A đến C?


Nhắn tin cho tác giả
Thu Ha @ 21:45 22/04/2022
Số lượt xem: 2352
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Đoạn đường AB: 320:(3+5)x3=120km

Đoạn đường BC: 320-120=200km

No_avatarf

Ô tô đi từ A đến C hết thời gian là : 3+ 5 = 8 ( giờ )

Vận  tốc của ô tô là :  320 : 8 = 40 (km/giờ )

Đoạn đường AB dài là : 40 x 3 = 120 (km)

Đoạn đường BC dài là : 40 x 5 = 200 (km)

                              Đáp số:   Đoạn đường AB : 120 km

                                           Đoạn đường BC :  200 km      

No_avatarf

Ô tô đi từ A đến C hết thời gian là : 3+ 5 = 8 ( giờ )

Vận  tốc của ô tô là :  320 : 8 = 40 (km/giờ )

Đoạn đường AB dài là : 40 x 3 = 120 (km)

Đoạn đường BC dài là : 40 x 5 = 200 (km)

                              Đáp số:   Đoạn đường AB : 120 km

                                           Đoạn đường BC :  200 km      

 
Gửi ý kiến