Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Toán tuổi thơ

Tổng của hai số là 18,4.Nếu gấp số thứ nhất lên hai lần và gấp số thứ hai lên 3 lần thì tổng của hai số là40,4. Tìm hai số đó.


Nhắn tin cho tác giả
Cao Thị Hảo @ 20:20 21/12/2021
Số lượt xem: 831
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Nếu gấp số thứ nhất lên hai lần và gấp số thứ hai lên 2 lần thì tổng mới là:

18,4x2=36,8

Nếu gấp số thứ nhất lên hai lần và gấp số thứ hai lên 3 lần thì tổng của hai số là 40,4

Vậy số thứ 2 là 40,4 - 36,8= 3,6

Số thứ nhất là: 18,4-3,6= 14,8

                             Đáp số: Số thứ nhất:14,8

                                          Số thứ hai: 3,6

No_avatarf

Bài giải:

                  Nếu gấp số thứ nhất lên hai lần và gấp số thứ hai lên 2 lần thì tổng mới là:

                                                                18,4 x 2 = 36,8

          Nếu gấp số thứ nhất lên hai lần và gấp số thứ hai lên 3 lần thì tổng của hai số là 40,4

                                                  Vậy số thứ 2 là 40,4 - 36,8 = 3,6

                                                  Số thứ nhất là: 18,4 - 3,6 = 14,8

                                                  Đáp số: Số thứ nhất:14,8

                                                                Số thứ hai: 3,6

Avatar

Bài giải:

                  Nếu gấp số thứ nhất lên hai lần và gấp số thứ hai lên 2 lần thì tổng mới là:

                                                                18,4 x 2 = 36,8

          Nếu gấp số thứ nhất lên hai lần và gấp số thứ hai lên 3 lần thì tổng của hai số là 40,4

                                                  Vậy số thứ 2 là 40,4 - 36,8 = 3,6

                                                  Số thứ nhất là: 18,4 - 3,6 = 14,8

                                                  Đáp số: Số thứ nhất:14,8

                                                                Số thứ hai: 3,6

No_avatarf

Nếu gấp số thứ nhất và số thú hai lên hai lần thì tổng mới sẽ là 18,4 x 2 = 36,8

Số thứ hai là: 40,4 - 36,8 = 3,6

Số thứ nhất là: 18,4 - 3,6 = 14,8

Đáp số: Số thứ nhất 14,8

             Số thứ hai: 3,6

No_avatarf

 

Giải:

Nếu gấp số thứ nhất và số thú hai lên hai lần thì tổng mới sẽ là 18,4 x 2 = 36,8

Số thứ hai là: 40,4 - 36,8 = 3,6

Số thứ nhất là: 18,4 - 3,6 = 14,8

Đáp số: Số thứ nhất 14,8

             Số thứ hai: 3,6

 
Gửi ý kiến