Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Toán về tuổi

Bài 5: Tuổi ông hơn tuổi cháu là 66 năm. Biết rằng tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy nhiêu tháng. Hãy tính tuổi ông và tuổi cháu.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thanh Thảo @ 07:54 05/10/2021
Số lượt xem: 1284
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

1 năm 12 tháng nên tỉ số giữa tuổi cháu và ông là 1/12.

Hiệu số phần bằng nhau là: 12 - 1 = 11 (phần)

tuổi cháu  là: 66 : 11 x 1 = 6 ( tuổi)

Tuổi ông  là: 66 + 6 = 72 ( Tuổi)

No_avatarf

1 năm 12 tháng nên tỉ số giữa tuổi cháu và ông là 1/12.

Hiệu số phần bằng nhau là: 12 - 1 = 11 (phần)

tuổi cháu  là: 66 : 11 x 1 = 6 ( tuổi)

Tuổi ông  là: 66 + 6 = 72 ( Tuổi)

No_avatarf

Bài giải

  1 năm có 12 tháng vậy tỉ số giữa tuổi cháu và tuổi ông là 1/12

Hiệu số phần bằng nhau giữa tuổi ông và tuổi cháu là

12 - 1 = 11 (phần)

Tuổi cháu là : 66 : 11 x 1 = 6 (tuổi)

Tuổi ông là  : 66 : 11 x 12 = 72 (tuổi)

Avatar

                                                            Bài giải 

        1 năm 12 tháng nên tỉ số giữa tuổi cháu và ông là 1/12

         Hiệu số phần bằng nhau là : 12 - 1 = 11 ( phần ) 

Tuổi cháu là : 66 : 11 x 1 = 6 ( tuổi ) 

Tuổi ông là : 66 + 6 = 72 ( tuổi )

                         Đáp số : Tuổi cháu : 6 ( tuổi )

                                       Tuổi ông :72 ( tuổi)

Avatar

1 năm có 12 tháng nên tuổi cháu bắng 1/12 tuổi ông.

Ta có Hiệu số phần bằng nhau là : 

   12 - 1 = 11 ( Phần)

Tuổi cháu là : 66: 11 x 1 = 6 ( tuổi)

Tuổi của ông là : 6 + 66 = 72 (tuổi )

               Đáp số:     Cháu : 6 tuổi

                               Ông : 72 tuổi 

No_avatarf

Bài giải 

1 năm có 12 tháng nên tuổi cháu bằng 1/ 12 tuổi ông 

Ta có hiệu số phần bằng nhau là :

12 - 1 - 11 ( phần ) 

Tuổi cháu là :

66 : 11 x 1 = ( 6 tuổi ) 

Tuổi ông là :

6 + 66 = 72 Ơ tuổi ) 

Đáp số : Cháu : 6 tuổi ; Ông: 72 tuổi 

 

Avatar

Bài giải 

1 năm có 12 tháng nên tuổi cháu bằng 1/ 12 tuổi ông 

Ta có hiệu số phần bằng nhau là :

12 - 1 - 11 ( phần ) 

Tuổi cháu là :

66 : 11 x 1 = ( 6 tuổi ) 

Tuổi ông là :

6 + 66 = 72 Ơ tuổi ) 

Đáp số : Cháu : 6 tuổi ; Ông: 72 tuổi 

 

No_avatarf

1 năm 12 tháng nên tỉ số giữa tuổi cháu và ông là 1/12.

Hiệu số phần bằng nhau là: 12 - 1 = 11 (phần)

tuổi cháu  là: 66 : 11 x 1 = 6 ( tuổi)

Tuổi ông  là: 66 + 6 = 72 ( Tuổi)

 
Gửi ý kiến