Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Từ láy

Câu 1:

Cho các từ gốc sau đây, em hãy tìm một số từ láy có nghĩa giảm nhẹ và nghĩa tăng mạnh với chúng.

“trắng, xanh, đỏ, đen.”


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thanh Thảo @ 17:39 10/05/2021
Số lượt xem: 982
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Trắng:

-Từ láy có nghĩa giảm nhẹ: trăng trắng

-Từ láy có nghĩa tăng mạnh: trắng trẻo

Xanh:

-Từ láy có nghĩa giảm nhẹ: xanh xanh, xanh xao

 

-Từ láy có nghĩa tăng mạnh: xanh xịt

Đỏ:

-Từ láy có nghĩa giảm nhẹ: đo đỏ

-Từ láy có nghĩa tăng mạnh: đỏ đậm

Đen:

-Từ láy có nhĩa giảm nhẹ: đen đen

-Từ láy có nghĩa tăng mạnh: đen đũi

 

 

No_avatarf

Trắng:

-Từ láy có nghĩa giảm nhẹ: trăng trắng

-Từ láy có nghĩa tăng mạnh: trắng trẻo

Xanh:

-Từ láy có nghĩa giảm nhẹ: xanh xanh, xanh xao

 

-Từ láy có nghĩa tăng mạnh: xanh xịt

Đỏ:

-Từ láy có nghĩa giảm nhẹ: đo đỏ

-Từ láy có nghĩa tăng mạnh: đỏ đậm

Đen:

-Từ láy có nhĩa giảm nhẹ: đen đen

-Từ láy có nghĩa tăng mạnh: đen đũi

 

Avatar

Trắng:  -Từ láy có nghĩa giảm nhẹ: trăng trắng, trắng trong

             -Từ láy có nghĩa tăng mạnh: trắng trẻo

Xanh:   -Từ láy có nghĩa giảm nhẹ: xanh xanh.

            -Từ láy có nghĩa tăng mạnh: xanh xịt

Đỏ:       -Từ láy có nghĩa giảm nhẹ: đo đỏ

            -Từ láy có nghĩa tăng mạnh: đỏ đậm

Đen:     -Từ láy có nhĩa giảm nhẹ: đen đen

            -Từ láy có nghĩa tăng mạnh: đen đũi

 

Avatar

Trắng:  -Từ láy có nghĩa giảm nhẹ: trăng trắng, trắng trong

             -Từ láy có nghĩa tăng mạnh: trắng trẻo

 

Xanh:   -Từ láy có nghĩa giảm nhẹ: xanh xanh.

            -Từ láy có nghĩa tăng mạnh: xanh xịt

 

Đỏ:       -Từ láy có nghĩa giảm nhẹ: đo đỏ

            -Từ láy có nghĩa tăng mạnh: đỏ đậm

 

Đen:     -Từ láy có nhĩa giảm nhẹ: đen đen

            -Từ láy có nghĩa tăng mạnh: đen đũi

No_avatarf

Cho các từ gốc sau: trắng, xanh, đỏ, đen . Tìm từ láy có nghĩa giảm nhẹ và tăng mạnh với chúng.

Bài làm:

Trắng: - Từ láy có nghĩa giảm nhẹ: trăng trắng.

           - Từ láy có nghĩa tăng mạnh:trắng trẻo.

Xanh: - Từ láy có nghĩa giảm nhẹ: xanh xanh.

          - Từ láy có nghĩa tăng mạnh: xanh xịt.

Đỏ:  - Từ láy có nghĩa giảm nhẹ: đo đỏ.

        - Tư láy có nghĩa tăng mạnh: đỏ đậm.

Đen:  - Từ láy có nghĩa giảm nhẹ: đen đen.

         - Từ láy có nghĩa tăng mạnh: đen đũi

 
Gửi ý kiến