Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Kế
Ngày gửi: 20h:29' 03-12-2015
Dung lượng: 85.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TIẾN

Số: /KH- BDTX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tiến, ngày tháng 8 năm 2015


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2015-2016

Căn cứ quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, PT và GDTX ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 206/PGD&ĐT ngày 21/8/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn về kế hoạch bồi dưỡng thương xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, năm học 2015 – 2016;
Căn cứ thực tế của đơn vị, trường tiểu học Sơn Tiến xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2015-2016 như sau:
I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Tình hình đội ngũ:
- Tổng số CBGVNV: 37 người, nữ: 24. Trong tổng số:
+ Ban giám hiệu: 3 người. Trình độ Đại học Sư phạm.
+ Giáo viên: 34 người ( 22 giáo viên văn hóa và 8 giáo viên đặc thù). Trình độ đạt trên chuẩn 30 người đạt tỉ lệ 100 %
+ Nhân viên 4 người.
2. Tình hình tổ chuyên môn
Có 5 chuyên môn:
+ Tổ chuyên môn lớp 1 : Có 4 thành viên.
+ Tổ chuyên môn lớp 2,3 : 9 thành viên.
+ Tổ chuyên môn lớp 4,5: Có 9 thành viên.
+ Tổ chuyên môn đặc thù: Có 8 thành viên.
+ Tổ văn phòng : Có 4 thành viên
3. , khó : a. Thuận lợi:
- Đội ngũ giáo viên còn trẻ, nhiệt tình trong công tác. Tỷ lệ giáo viên trên chuẩn 100%.
- Nhiều năm liền trường đạt Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở. Trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ I.
- Nề nếp chuyên môn của nhà trường được thực hiện tốt, công tác BDTX được BGH và tổ chuyên môn quan tâm thường xuyên.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, trực tiếp chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn nên mọi nhiệm vụ đều được thực hiện tốt.
b. Khó khăn:
- Trường đóng trên địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận lợi và có 2 điểm trường vì vậy đã có nhiều khó khăn trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như trong công tác BDTX.
- Đội ngũ giáo viên còn trẻ nhưng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ không đồng đều. Khả năng tự học, tự nghiên cứu còn nhiều hạn chế.
II. MỤC ĐÍCH- NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
1.Mục đích:
Cán bộ quản lý, giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường và các cấp quản lý giáo dục và đào tạo.
2. Các chỉ tiêu cụ thể:
- 100% giáo viên có đủ tài liệu, sổ học tập BDTX; kế hoạch cá nhân; tài liệu theo từng nội dung quy định;
- 100% giáo viên tham gia học tập chương trình BDTX theo kế hoạch của đơn vị, của ngành.
- Kết thúc năm học có 100% giáo viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
3. Các nội dung thực hiện.
3.1. Khối kiến thức bắt buộc (60 tiết/giáo viên)            a) Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết /giáo viên)
Nội dung bồi dưỡng
Số tiết
Thời gian hoàn thành
Số tiết tập trung
Hình thức kiểm tra
Người chịu trách nhiệm

Bồi
 
Gửi ý kiến