NỘI DUNG CHÍNH

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Duy Nghĩa)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  8 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Bạn thích Mục nào nhất ?
  Thông báo, trao đổi
  Olympic Toán Tuổi thơ
  Tiếng nói từ cơ sở
  Mô hình dạy học mới
  Sau giờ lên lớp

  GHÉ ZÔ ! GHÉ ZÔ !

  • icon-new

  GDTH Hà Tĩnh

  Giáo dục tiểu học là cấp học nền móng của hệ thống giáo dục quốc dân, đây là cấp học vô cùng quan trọng để hình thành và phát triển nhân cách con người. Vì vậy nếu giáo dục tiểu học được triển khai tốt, chắc chắn, đúng hướng sẽ có tác động một cách bền vững tới các bậc học tiếp theo. Với tầm quan trọng như vậy, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã tích cực tiếp cận đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của giáo dục trong nước và quốc tế đối với giáo dục tiểu học, để từng bước đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, như: Thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN; Triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo Tài liệu Công nghệ giáo dục; Áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”; Giáo dục Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch. Song song với việc thực hiện tốt các mô hình dạy học mới, giáo dục tiểu học Hà Tĩnh còn có những cách làm mới, sáng tạo của riêng mình, đó là: Xây dựng quy hoạch, mở rộng diện tích các nhà trường; Xây dựng thư viện trường học; Tổ chức bán trú cho học sinh; Tăng cường giáo dục kĩ năng sống; Đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào các trường tiểu học. Những hoạt động này thật sự đã góp phần làm cho giáo dục tiểu học Hà Tĩnh phát triển một cách bền vững, là bước đi đầu tiên khả quan, thực sự có ý nghĩa tiếp cận mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT mà Nghị quyết số 29 của BCHTW khoá XI đã chỉ ra. Hành trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đang ở chặng đường đầu tiên, việc tiếp cận cái mới, tiên tiến từ bỏ cái cũ, cái không còn phù hợp là rất khó khăn. Khó khăn hơn là làm sao thực hiện thành công cái mới mà đạt được kết quả như mong đợi, đó là tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục. Trên hành trình đổi mới và vượt khó này để thành công đòi hỏi sự nổ lực rất lớn của các nhà quản lý giáo dục, đặc biệt đội ngũ hiệu trưởng, giáo viên. Bên cạnh đó không thể thiếu sự đồng thuận, sự chung tay, tham gia tích cực của toàn xã hội./.

  Tuyển tập các bài tập tính từ trạng từ và so sánh trong Tiếng Anh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thi Phuong Thanh
  Ngày gửi: 22h:39' 26-11-2017
  Dung lượng: 50.5 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ TÍNH TỪ TRẠNG TỪ VÀ SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

  Choose the best answer to fill in the gaps.

  Today is a ................ day. The sun shines all the time.
  a. windy b. sunny c. cloudy d. rainy
  Ba is a hard- working student and he works ...................... on all the subjects .
  a. hard b. slowly c. carelessly d. carefully
  In the South of Viet Nam, there are only two ............. a year.
  a. times b. days c. seasons d. periods
  It is very .............. because the wind blows quite hard.
  a. sunny b. rainy c. snowy d. windy
  In class you must listen .................. to the teacher.
  a. hardly b. boringly c. carelessly d. carefully
  The children are playing ................. . They should be quite.
  a. quietly b. eagerly c. happily d. noisily
  In the sunny season, the .............. shine(s) almost all the days.
  a. snow b. clouds c. floods d. sun
  The ................ today is higher than yesterday. It must be over 37 C .
  a. degree b. level c. humidity d. temperature
  Viet Nam has a tropical...................
  a. climate b. weather c. temperature d. season
  My mother can dance very .............. She is a professional dancer.
  a. sweetly b . softly c. loudly d. beautifully
  In Viet Nam , it is normally................ in the South than in the North.
  a. hot b. hotter c. hottest d. hoter
  The food is ............... than the last time I ate it.
  a. badder b. bad c. worse d. worst
  Ho Chi Minh city is .............. than Hanoi.
  a. big b. bigger c. biggest d. biger
  Children often learn very .................... things around them.
  a. quickly b. quicker c. quickest d. quick
  She can not sing ............... but she can play the piano beautifully.
  a. good b. best c. goodly d. well
  Helen always ............. with John in every school dancing competition.
  a. dances b. dance c. dancing d, danced
  It ............... dangerous to swim in deep rivers.
  a. are b. is c. being d. be
  The boy ................. at home yesterday evening.
  a. stay b. staying c. stayed d. stays
  Last time, he .................. very slowly.
  a. driving b. drove c. driven d. drived
  I now .............. speak English perfectly.
  a. can b. was c. could d. did
  Jack is now ................. than he used to be.
  a. happy b. happier c. happiest d. happyer
  The tourist company was .............. down the street than I had thought.
  a. farther b. far c. farer d. farest
  There is nothing ............ than going swimming in hot weather.
  a. gooder b. good c. better d. best
  He tried very ........... but still failled the exame.
  a. hardly b. hard c. harder d. hardest
  She came to school ........... and had to stand outside for 15 minutes.
  a. late b. lately c. latest d. latter
  He was ................ successful with the business.
  a. complete b. completion c. completeness d. completely
  I ........... everything will be all right soon.
  a. hope b. hopes c. hoping d. hoped
  I often ................. up early in the morning.
  a. gets b. getting c. got d. get
  Lan ................ you some minutes ago.
  a. phones b. phoning
   
  Gửi ý kiến