Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đậu Thị Tuyết Mai
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Hoà
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 2
Xác thực bởi Phan Anh Tuấn, Phạm Thị Minh Hương
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 13 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 125 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này