Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hương Vĩnh
Quận/huyện Huyện Hương Khê
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 2
Xác thực bởi Nguyễn Hữu Thắng, Lê Thị Hòa
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 117 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 545 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này