Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lý Văn Đo
Giới tính Nữ
Đơn vị TH ĐẠI PPH
Tỉnh/thành TTUYN QUANG
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 28 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 323 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14068 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này