Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Minh Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Trường
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Văn Kỳ
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 385 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 37 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5744 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này