Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Diệm
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Trần Thị Thơm, Bùi Thị Khuyên
Đã đưa lên 221 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 203 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 36 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28721 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này