Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Hồng Phước
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phố Châu
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 499 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 95 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này