Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phan Thị Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cương Gián 1
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Trần Sỹ Nghiệm, Quan Tri
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 24 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 831 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này