Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh
Giới tính Nam
Website https://gdthhatinh.violet.vn
Chức vụ Chuyên viên Sở
Đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Phan Duy Nghĩa, Ban Cán Sự Lớp
Đã đưa lên 170 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 11 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 94 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 40747 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này