Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Hồng Thương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Mỹ
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 168 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 256 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này