Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hường
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Diệm
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thanh Hương, Trương Thị Trang
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 35 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này