Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Nguyệt
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Hồng 2
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1371 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 560 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này