Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Long
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 2
Xác thực bởi Phan Duy Nghĩa, Trần Thị Tham
Đã đưa lên 94 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1050 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 12 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 30062 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này