Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phan Thị Ánh Tuyết
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Hồng 1
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi HÀ THỊ LÊ NA, Trần Thị Hằng
Đã đưa lên 26 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1231 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 152 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này