Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Tuyết
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Kim 2
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Nguyễn Thị Hồng Minh
Đã đưa lên 256 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 8 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 89 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 96792 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này