Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Soa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Hàm
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Lê Văn Kỳ, Nguyễn Thị Thanh Hương
Đã đưa lên 101 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 385 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13499 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này